ĐỔI MÃ THAM DỰ
Nhập số điện thoại
*Lưu ý: Bạn vui lòng nhập chính xác số điện thoại, vì XU sẽ được tích theo số điện thoại và card sẽ được nộp thằng vào số điện thoại của bạn.
Bạn cần phải nhập họ tên đúng để
rút quà.
Xác nhận